HOME>>企業社會責任

社會貢獻
1$/1pc
    銷售1支濾心
    提撥1元 用於偏鄉弱勢兒童
    外銷1支濾心
    提撥1元 用於無國界醫生
1Day+1%
    台灣員工一日所得
    +中國分公司營收1% 用於偏鄉弱勢

永續建築
減碳30%
    減碳量18噸/年
    相當18,000顆樹固碳效果
節水40%
    回收5,000噸雨水/年
    相當2座奧運泳池
通風設計
    工作場域 健康空氣
    換氣量30,000m³/hr
2050淨零碳排目標